9279-29 Oroshihoncho, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
9279-29 Oroshihoncho, Seya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa